ÅRSMELDING 2008 FORENINGEN MJØSSAMLINGENE

 

Mjøssamlingenes styre
har i 2008 bestått av Arne Julsrud Berg (leder), Kåre Torgunrud (kasserer), Per Inge Høiberg (sekretær), Wilhelm Olssøn, Arve M Nordsveen, Frank Hagen, Åge Bjørnstad, samt Jan Håvard Korshavn (valgt av Oplandske Dampskibsselskap).

Foreningen Mjøssamlingene hadde pr 31.desember 82 betalende medlemmer.

 

Utadrettet virksomhet     
I 2008 ble åpningssesongen for anlegget på Minnesund utvidet i forhold til tidligere år, og var fra 1.juni til 31.august, i tillegg har anlegget vært åpent etter avtale. Om lag 400 personer har fått omvisning, skoleklasser inkl. Tømmermålingens og fløtingens dag ble gjennomført som vanlig, og det ble holdt friluftsgudstjeneste på anlegget.   
Mjøssamlingenes hjemmesider er godt besøkt med nesten 3000 treff i 2008, og sidene blir oppdatert jevnlig.
Årboka for Mjøsmuseet 2008 hadde flere mjøs-relaterte artikler: om jakta Wega, varpebåtene, tradisjonelle båter i mjøsvassdraget, og om Sjøfartsmuseets undervannsarkeologiske undersøkelser i forbindelse med planene for utbygging av veg/bane.
Mjøssamlingene organiserte i juli 2008 en større aksjon i nordenden av Mjøsa, der motorbåten ”FRAM” (1904) ble sikret og slept fra sitt kummerlige opplag i Kvitsandvika til Lillehammer, der hun nå ligger ved Thorstadbua i påvente av vernebygg.
Medlemmene i Mjøssamlingene har arrangert 2 vellykkede stands for å formidle mjøskulturen: på Vingnes (under Lillehammer Båtforenings 40-årsjubileum), og på Eidsvoll (under "Vannvittige Dager"). Det ble gjort en profesjonell videodokumentasjon av fisker Harald Moen på Helgøya. Han har dessuten gitt sin gamle fiskebåt til Mjøssamlingene. Flere av foreningens medlemmer har holdt foredrag ved mange anledninger om mjøshistoriske emner, og vi har hatt en ekspedisjon til Totenvika sammen med dykkere for å søke etter vraket av "KVIK". 

 

Samlingene
M/B START har gjennomgått vanlig årlig vedlikehold. Og det er bl a montert nye luftelyrer på maskincasingen, installert ny batteribank, skiftet impeller og kjøpt inn en tidsriktig patentdregg (mest til pynt). Båten har i 2008 gjort i alt 28 turer, bl.a. med NRK-TV, som markørfartøy under en større redningsøvelse, med kulturskole-elever og politikere, og vært på div andre oppdrag og småturer.
Kjell Johs. Torgunrud har utført vanlig drift og vedlikehold på anlegget på Minne.
Mjøssamlingene har også i 2008 hatt møter med Glommens og Laagens Brukseierforening vedr. overtakelse av deres utstyr og eiendom på Minnesund, og saken har hatt god framdrift.
Det har også vært møter og befaring på Thorstadbua i forbindelse med akutt vedlikeholdsbehov og framtidig restaurering/utvikling.

 

Arne Julsrud - styreleder
Berg Kåre Torgunrud - kasserer
Per Inge Høiberg - sekretær