Referat fra STYREMØTE (utdrag) og evalueringsmøte Mjøsdagen, Kapp Melkefabrikk, onsdag den 23.september kl 18.00

Konstituering, enstemmig vedtak:     
Styreleder: Arne Julsrud Berg     
Nestleder: Kåre Torgunrud     
Sekretær: Per Inge Høiberg     
Økonomiansvarlig (fra 01.01.10): Åge Bjørnstad     
Styremedlemmer: Arnhild Sandbakken, Arve Nordsveen,     
Frank Hagen, Jan Håvar Korshavn (ODS).     
        
Evaluering Mjøsdagen på Minne
Vellykket arrangement! Dato neste år: Søndag 29.august 2010. Både arrangør og samarbeidspartnere er godt tilfreds. God omsetning i kafè og salg av bøker og effekter gikk unna. Utgifter til annonsering ble støttet av samarbeidspartner Vegvesenet. Viktig med allsidig arrangement som har mange aktiviteter, barna er en viktig målgruppe. Lokale lag og foreninger bør trekkes enda sterkere inn, lokalbefolkningen er et stort publikumspotensiale samtidig som hele Mjøsregionen er målgruppe. Vi må sørge for mer frivillig mannskap. Arrangementet var i år gratis for alle, men vi bør vurdere å ta entre for å dekke inn utgiftene. ELIAS-båtene og rojollene var populært, det ga et signal om at vi bør gjøre enda mer ut av BÅT-perspektivet. Vi hadde håpet at flere kom i båt, men været var ikke det beste på Mjøsa denne dagen.

Framdrift Thorstadbua
Mjøsmuseet har gjort et grundig og velfundert forarbeid, det er søkt om midler fra Kulturminnefondet og stiftelsen UNI. Konkrete arbeider forventes igangsatt 2010.

Formidling på Minne
Med stort og smått og alle arrangementer er det registrert ca 1000 besøkende på Minne-anlegget sommeren 2009. 512 av disse representerer vanlig omvisning. Utviklingsmulighetene er store, og det er et uttalt mål at besøkstallet skal opp. Samarbeid, annonsering, den kulturelle skolesekken, lag og foreninger, flere arrangementer, bevisstgjøring av medlemmer - alt dette er aktiva som bør realiseres i mye større grad. En dobling av besøkstallet fra 2009 til 2010 bør være et oppnåelig mål. Åpningstidene på Minne blir fastsatt av Mjøsmuseet AS, og samlingene og husene vil være tilgjengelige i hele åpningstida. Vedlikehold av flytende materiell Vi fikk hele GLB's flåte i gave på våren 2009 - en stor anerkjennelse, en generøs overdragelse, og tilhørende forpliktelser. Styret har innhentet et anbud på vedlikehold av lektere, plattform og WILLY. Flere anbud er bestilt, for dette blir et stort økonomisk løft for oss. Arbeidsplattforma er leid ut og gir inntekter, og vi håper på støtte fra Riksantikvaren. Arbeidene forventes igangsatt våren 2010.

Brygga på Minne, utvidelse våren 2010 samt flytebrygger
Vedtak: Pælebrygga skal forlenges og utbedres våren 2010. Forenklet melding om restaurering av brygga skal sendes Eidsvoll kommune i god tid. Styret skal vurdere forskjellige løsninger mht flytebrygger for å forbedre adkomst til anlegget.

Vedlikehold på Minne
Det lages en plan for kontinuerlig vedlikehold av anlegget, også for utearealene. Skibladnerbua, Amundstua og flere hus trenger reparasjoner og oppgradering. Mjøsmuseet vil lage nytt låsesystem, skorsteinen i Amundstua skal godkjennes. Det er ønskelig med mer utebelysning på anlegget.

Aktivitetsplan 2010
Vårdugnad: Rydding av Skibladnerbua, maling av gjerde, opprusting av port, m m. Arrangement i august (se ovenfor), evt stands i Mjøsdistriktet. Oppussing av WILLY og VB 70. Medlemsmøter og årsmøte. EVT: Motordeler til M/F Helgøya skal fraktes fra Sundbrygga til Minne. Se bilder fra møtet under knappen "MJØSA RUNDT".