Arve Nordsveen har funnet en instruks datert 18.mai 1918 for føreren av motorbåten START:

Teksten:    
"Føreren skal pudse og stelle motor og baat og til enhver tid holde al ting i bedst mulig orden, - herunder ogsaa utføre mindre reparationer, samt oppudsningsarbeider. Baaten skal anvendes til slepning av bommer og ringer, samt til assistance under indsamling av utgaat tømmer, landrænskning, o.lignende arbeider. Føreren modtar herunder sine ordrer fra opsynsmændene, i tvilstilfælde indhentes fløtningsinspektørens avgjørelse. Ved trækning for entreprenørene, maa føreren altid forlange trækseddel utskrevet. Trækning av tømmersopper for avlevering ved brukene, maa ikke utføres uten inspektørens samtykke for hvert enkelt tilfælde. Da vi kun har et begreænset kvantum olje, maa der utvises den største sparsomhed ved denne, saavel under gang, som ved planlegging av de turer baaten gjør. 
Torleif Hanssen Lange"