Utskrift

Årsmøtereferat 2021 i foreningen Mjøssamlingene.

Styret i Mjøssamlingene fant det uforsvarlig å holde årsmøtet 2021 med fysisk frammøte pga pandemien. Dette ble derfor holdt via e-post – ingen merknader kom innen fristen, derfor anser vi årsmøtet for lovlig holdt.  

 

Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent på bakgrunn av omstendighetene

 

Valg av møteleder og referent.

Utgår pga møteform

 

Årsmelding.

Vedtak: Utsendt årsmelding godkjennes

 

Regnskap.

Vedtak: Utsendt revidert regnskap for 2020 godkjennes

 

Fastsettelse av kontingent.

Vedtak: kr 250,- pr år (ingen endring)

 

Budsjett og handlingsplan.

Vedtak: Utsendte dokumenter godkjennes

 

Saker fremlagt av styret og innkomne saker.

Ingen saker

 

Valg av styre.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling på gjenvalg rund baut godkjennes.

(Kjersti Solberg, Jan Lien, Frank Hagen, Aksel Aspeli, John Pedersen.

Finn Bergstrøm fortsetter oppnevnt av Oplandske DS).

 

Valg av leder for ett år.

Vedtak: Per Inge Høiberg gjenvelges

 

Valg av nestleder for ett år.

Vedtak: Åge Bjørnstad gjenvelges

 

Valg av revisor.

Vedtak: Sveinung Bjerkem gjenvelges

 

Valg av valgkomitè for ett år.

Vedtak: Rune Bråten går ut. Nytt medlem: Steinar Grimsen.

 

Kapp, august 2021

Per Inge Høiberg

Overordnet kategori: Foreningen
Treff: 191