STYREMØTE 10.02.10 KAPP MELKEFABRIKK   
      
Til stede: Kåre Torgunrud, Arne J. Berg, Arnhild Sandbakken, Arve Nordsveen, Frank Hagen, Åge Bjørnstad, Per Inge Høiberg. Forfall: J.H.Korshavn 

Kortfattet referat (hele referatet kan du få fra styreleder):     
 
Rapport om framdrift for Thorstadbua
Mjøsmuseet AS fikk avslag fra Kulturminnefondet på søknad om penger til restaurering. Ny søknad fra Mjøssamlingene er sendt, samt søknad til Totenbanken. Siftelsen UNI har gitt 175.000 under forutsetning av statstilskudd. Lillehammer kommune bevilget 60.000 til området rundt, og 25.000 fra historielaget er på konto. Berget Vel tar godt vare på bygningen så langt, styret besluttet å flytte M/B FRAM fra kjørebrua til endelig opplagsplass ved ekspedisjonshuset med begjæring om at båten FANT må fjernes fra området, evt på eieres regning.
 
Avtale med Oplandske DS om bruk av slippen     
Styreleder framforhandler en avtale med ODS i løpet av kort tid.

Aktivitetskalender 2010       
Se ovenfor!

Åpningstider Minne 2010     
Se forsida!

Vedlikehold og utbedringer på Minne
Et arbeidsutvalg Mjøsmuseet/Mjøssamlingene lager en framdriftsplan for 2010. Brygga skal restaureres, arbeid settes i gang så snart vannstand/is tillater. Utendørs beysning skal forbedres, samarbeid med bru-utbyggerne sjekkes. Gangport ved inngang fjernes, hovedporten vurderes skiftet med nedleggs-stolpe. Vegg Amundstua må utbedres, gulvet i Skibladnerbua likeså. Høiberg sjekker med antikvarisk ansvarlig på Mjøsmuseet om vi kan sette opp et halvtak ved fløterbrakka som ly for besøkende. Mjøsmuseet AS bør lage konkret avtale vedr. omvisning/tilsyn/vedlikehold.

Fartøyene - plan 2010     
M/B WILLY vedlikeholdes på dugnaden og males opp i farger fra fløtninga. Mudderlørjene: Den som ligger ved land tas opp og vedlikeholdes/tettes. Begge skrog males, og legges ut i vika sidebyside. Arbeidsplattforma: Forhandlinger med leietakere settes i gang.
 
Minnevika Båtforening:
Det skal lages avtale om bruk av vei.

Sundbrugga Helgøya:
Høiberg følger opp befaring med Ringsaker kommune.

Skilting:
Det skal settes opp et infoskilt ved porten, info-stolpene skal skiftes eller utbedres. Nye info-skilt ved M/F Helgøya, fløterbrakka, VB70, med mer. A.Nordsveen sørger for at Skibladner-skiltet fra Skibladners Venner blir levert. Å. Bjørnstad undersøker framtidig skilting fra nye E6.

Nye satser for omvisning
Se forsida!