REFERAT FRA ÅRSMØTE I MJØSSAMLINGENE DEN 6. MARS 2014

Styreleder Per Inge Høiberg ønsket de frammøtte velkommen til årsmøtet og innledet med å si at året hadde vært begivenhetsrikt. Fremover vil også aktiviteten bli stor. Så foreslo han Sveinung Bjerkem som møteleder. Det kom ingen andre forslag og Sveinung ble valgt.

Valg av referent: Forslag på Frank Iversen ingen andre forslag. Frank Iversen valgt.

Sveinung tok så for seg sakslista og ga ordet til Per Inge som tok for seg årsmeldinga.

Styret har i 2013 bestått av:

Per Inge Høiberg

Åge Bjørnstad

Erlend Fredholm

Arve Nordsveen

Frank Iversen

Finn Bergstrøm

Ole Arnt Fjeldberg

Frank Hagen

     Det har vært gode samarbeidsforhold i styret. Kontakten er tett og saker behandles uten de store kontroverser.

Foreningen har 2 medlemsfartøyer i Norsk forening for fartøyvern: ”Willy” og ”Helgøya” og 2 vernede fartøyer: ”Willy” og ”Randsfjordferga” som det vil bli søkt om navneendring til ”Mjøsfærgen I”. Etter meget rask saksbehandling hos riksantikvaren ble det vernestatus for fergen. De to vernede fartøyene fikk statusen i løpet av 2013. Det må vel være rekord.

Noe kritikk har fremkommet i forhold til blåturer og annonsering. Styreleder sa at turene blir annonsert på Mjøssamlingenes hjemmeside. Folk oppfordres til å følge med i hva som skjer der.

Årsmeldingen ble så godkjent.

Regnskapet ble gjennomgått av Åge Bjørnstad. Det ble godkjent.

Per Inge gikk gjennom handlingsplanen og budsjett som så ble godkjent.

Kontingent: Forslag på ingen endringer. Det ble godkjent.

Det var ingen innkomne saker hverken fra styret eller medlemmer.

Så var det valg. Valgkomiteen har bestått av Sveinung Bjerkem, Ståle Elverhøi og Arne Julsrud Berg. De som var på valg i styret ble gjenvalgt, slik at nåværende styre sitter.

Valg på revisor: Olav Røste gikk ut. Inn kom Anne Lise Svendsen. Godkjent

Forrige årsmøte vedtok at valgkomiteen skulle rullere med ett nytt medlem hvert år. I år gikk Arne Julsrud Berg ut og ble erstattet med Magnus Sefland. Godkjent

Protokollen ble sendt rundt for undertegnelse og Per Inge takket så for et godt årsmøte.

Det ble en enkel servering og mye prat om båter og motorer.

 

Frank Iversen

Referent


ÅRSMELDING 2013

FORENINGEN MJØSSAMLINGENE

 

Styrets sammensetning:

               Per Inge Høiberg, Kapp (leder) tlf 95 12 50 70

               Åge Bjørnstad, Feiring (nestleder og kasserer)

               Frank Hagen, Lillehammer (kontaktmann Thorstadbua)

               Ole Arnt Fjeldberg, Tangen (slipp og dugnad)

               Arve Nordsveen, Breiskallen (historisk ansvarlig)

               Frank Iversen, Minnesund (tilsyn- og medlemsansvarlig)

   Erlend Fredholm, Totenvika (arrangementer)

               Finn Bergstrøm, Eidsvoll (for Oplandske DS)

 

Styremøter: Det har vært holdt 5 styremøter. Styret har i tillegg hatt mye kontakt via e-post og telefon.

                                                   

Norsk forening for fartøyvern

”Willy” ble fra 2013 medlem i fartøyvernforeningen. M/F ”Helgøya er også medlem, så nå har vi 2 båter i denne foreningen. På årsmøtet i Sandefjord deltok Frank Iversen som delegat for ”Willy”, Per Inge Høiberg som delegat for ”Helgøya” og Magnus Sefland som observatør for ”Helgøya” – alle på egen bekostning og uten utgifter for foreningen. Dessuten deltok vårt styremedlem Finn Bergstrøm som delegat for ”Skibladner” - sammen med Knut Sandvold. Per Inge Høiberg ble dessuten valgt til årsmøteleder og er også medlem i valgkomiteen. Mjøsa var derfor solid representert på årsmøtet.

Se referat på fartøyvernforeningens hjemmesider: www.norsk-fartoyvern.no

 

Riksantikvaren. Mjøssamlingene nå ansvar for 2 fartøyer med status fra Riksantikvaren som ”vernet skip”: ”Willy” og ”Randsfjordferja” (ex ”Mjøsfærgen” 1923) ble vernet i 2013.

 

AKTIVITET/ARBEID UTFØRT AV FORENINGEN MJØSSAMLINGENE:

Mudderlekter L1: malt skrog samt skåret ned rekke, flyttet til ankringsplass ute i vika

Vårdugnad med bla a rydding av vegetasjon, maling av rom i brakka samt div annet ute/inne

Brygga er restaurert/forlenget med 4 meter

Nye infoskilt på anlegget. Designet, produsert og montert

Plener og vegetasjon på Minneanlegget vedlikeholdt

Tilsyn og akutte tiltak på anlegg/fartøyer utenom åpningssesongen

Vedlikehold og drift fartøyer: ”VB70”, ”START”, ”WILLY”

”Start”: Skiftet sjøvannspumpe, reparert akslingsskjøt, malt dekk og oljet styrehus, skiftet motorolje og montert måler for kjølevannstemperatur. Se egen logg for båten.

”Willy”: Vedlikeholdt med maling og div rep på motor.

”VB70”: Skiftet kobling mellom gir og aksling.

Utstillingsbelysning M/F ”Helgøya” montert og donert av Frank Hagen

Projektor i Amundstua kjøpt og montert (foreningens budsjett: 5000,-)

Slippsettinger, stilt med mannskap (Sævat, mudderlekter, Elvekongen, Mjøsfærgen)

Friluftsgudstjeneste i samarbeid med menighetene

St. Hans-feiring i samarbeid med Minne Vel: Avlyst pga værforholdene

”Fløterdagen” arrangert

”Den store Mjøsdagen” arrangert med masse aktiviteter og 400 besøkende

Søknad til Riksantikvaren om vernestatus for ”WILLY” - fartøyet har nå status som vernet skip

Seilingslys under Minnebruene i samarbeid med ODS: Det jobbes stadig med saken

Kjøpt modeller av dampbåtene ”Gjøvik” og ”Hamar” (foreningens budsjett: 30.000,-)

Omvisere etter behov utenfor sesong

Sikkerhetsstyringssystemer for ”Start” og ”Willy” er ferdig utarbeidet og tatt i bruk

Medlemsmøter hver måned, godt besøkt og med diverse temaer – og førjulstreff med stor middag.

Blåturer med egne båter (”Willy”, ”VB70”, ”Start” og ”Svalen II”)

Ekskursjoner for medlemmer: Sørlistøa – utsatt fordi ”Trysilknut” ikke er operativ.

Gjennomført: Fetsund og tur med ”Mørkfos”, besiktigelse av ”Brandbu” på Brandbu, ”Tyrvi” på Hønefoss ”Greven” på Vikersund.

Eidsvoll dykkerklubb – samarbeid i gang

Heimdal semidiesel er ferdig restaurert og transportert fra Kapp til Minne – montert på fundament.

Vernebygg for gammelmotorer er reist (vegger gjenstår), kostnad: tilnærmet kr 0,- Materialer samt transport gitt/skaffet av medlemmer

ALBIN- reservemotor til ”Willy” hentet vederlagsfritt på Hønefoss og transportert med lånt kranbil til Minne. Våre folk skar opp casingen og heiste den ut av M/S ”Trygve” (Randsfjorden) ex D/S ”Tyrvi” (Tyrifjorden).

Dugnader på anlegget - kontinuerlig rydding og ordning gjennom året

Seilingsleden i Vorma: anskaffelse og utsetting av merkebøyer på rette posisjoner. Arbeidet gjort på dugnad av 3 mann med ”VB70” og privat båt, bøyer og moringer betalt av kommunen. Samarbeid med Mjøsa Båtforbund og Vorma Båtforening.

”Start”s gamle ”ELLWE” semidiesel fra 1924: restaurering satt godt i gang


”Mjøsfærgen”1923 (Randsfjordferja): Mjøssamlingene overtok eierskapet av fartøyet den 8. november 2013 etter en lang prosess. En båt på grunn, fylt av vann og fem på tolv for å redde båten. En solid dugnadsgjeng fikk på meget kort tid hevet båten, sikret den med lensing og ettersyn nesten hver dag i 3 uker, demontert et 50 kvadratmeter stort toppdekk samt dekkhusene og slept den over Røykenvika. Der ble den heist opp og transportert over land til Mjøsa, slept ned Minnestryken og satt på slipp. Det må vi være fornøyd med. Mye kunne vært gjort annerledes og sikkert på bedre måter - med mer tid til planlegging. Men: Dette var den muligheten vi fikk for å berge " Mjøsfærgen 1923" - og vi tok utfordringen.  Ferja er nå er et vernet skip, og vi har et stort ansvar for hva som skal skje videre. Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter i Kristiansand har vært på befaring, og rapport er utarbeidet. Redningsaksjonen ble utført i et nært og meget godt samarbeid med Riksantikvaren. Økonomien i prosjektet går gjennom vårt driverselskap. Alle utgifter til nå er fullfinansiert og vi har penger til å starte restaurering. Planen nå er å få ferja sjøsatt sommeren 2014, godkjent skrogmessig og med akseltrekk slik at passasjersertifikat er mulig – og med dekkshusene remontert. Maskin, tekniske installasjoner og sikkerhetsopplegg kommer etter hvert. Vi søkte Riksantikvaren om vernestatus straks etter overtakelsen, og fikk umiddelbart positivt svar. Ferja er nå et ”vernet skip”.

M/S ”Brandbu”: Mjøssamlingenes frivillige mannskaper har - i samme periode som ferja ble berget - gjort en betydelig innsats med å få lastebåten M/S "Brandbu" (1907) satt på land i Røykenvika for restaurering, både med tilrettelegging, organisering og mye dugnadsinnsats.

MEDIA: Hjemmesidene er oppdatert minst 1 gang hver uke. I 2013 hadde vi nøyaktig 7502 besøk på hjemmesidene (6200 i 2012 og 5300 i 2011) – en gledelig framgang til tross for stadig økende oppmerksomhet rundt Facebook. Men vi er også på TWITTER og FB, men ikke så aktive der som vi kanskje burde være.

2 radioprogrammer om Mjøssamlingene ble sendt på NRK i 2013. Artikler i Dampskipsposten, i flere aviser og på hjemmesidene til Riksantikvaren og i Fartøyvernforeningens ”Nytt om fartøyvern”.

Dessuten er styreleder på div nettfora så som ”Skipsfartsforum” - ”STP” og ”Baatplassen”.

THORSTADBUA: Vi har fått 10.000,- i tilskudd fra Lillehammer kommune. Nå har vi 35.000,- i øremerkede midler på bok. Møte med Lillehammer kommune og Oppland fylkeskommune er enda ikke holdt, initiativet ligger hos Mjøsmuseet.

MJØSHISTORIA: Mjøssamlingene har fått flere gaver: gjenstander fra D/S ”Dølen”, byggeskiltene fra ”Hamar-Kapp-Ferjen” og ”Sævat”. Dessuten er det kommet inn bilder og historier som bidrar godt til dokumentasjonen. (Se hjemmesidene)

ANNET: Vår frivillige og trofaste Arild Langaard reddet et menneske fra den visse død da han resolutt gikk ut fra Minne med ”VB70” og fisket opp en arbeider som hadde falt ned fra Langsetbrua og som drev livløs nedover Vorma. Arild ble behørig hedret og overrakt kunstglassmugge med inskripsjon på førjulstreffet.

MANNSKAPER: 25 medlemmer har vært meget aktive på dugnader, pluss ekstra mannskaper på Mjøsdagen. Det er meget beundringsverdig hva dugnadsfolkene har klart å få til i 2013. Det er en kjent sak at fartøyvernet og ivaretakelse av den delen av kulturhistoria er avhengig av frivillig innsats. Og Foreningen Mjøssamlingene har i 2013 vist at vi har energi og kunnskap som gir store resultater.

Samarbeidet med driverselskapet Mjøsmuseet AS: I 2013 har dette fungert meget bra og har vært det beste året siden konsolideringa. Foreningen setter stor pris på at både ledelsen og ikke minst de ansatte har brukt tid, arbeidsinnsats og oppmerksomhet på Museet Mjøssamlingene. Og vi ser at samarbeidet mellom entusiastisk, kompetent frivillighet og profesjonell stabil faglighet gir gode resultater.

Styret i Foreningen Mjøssamlingene er meget oppmerksom på Mjøsmuseets store prosjekt ”Mjøsas Ark” på Kapp, og forutsetter at dette nye opplevelsessenteret for Mjøsa inkluderer Mjøssamlingenes anlegg på Minne og Lillehammer slik at dette blir en helhet som øker interessen for temaet på alle måter og på alle steder.

Mjøsmuseet AS har i 2013 bl.a. sørget for:

               Omvisere i sesongen

               Restaurert div vinduer     

               Ny dørstokk pakkhus 1801

               Innervegg Amundstua-stua, midlertidig og god løsning

Installert alarmanlegg i alle hus med automatisk varsling til brannvesenet

               Reparasjon vindu i pakkhuset på Minne stasjon

Profilering på hjemmesidene og annonsering av åpningstider og arrangementer

               Økonomihåndtering i redningsaksjonen for ”Randsfjordferja”

 

Kapp/Minne 30.01.14

 

Per Inge Høiberg         Åge Bjørnstad           Arve Nordsveen             Frank Iversen

 

Ole Arnt Fjeldberg       Erlend Fredholm     Frank Hagen                Finn BergstrømHANDLINGSPLAN 2014

Organisere dugnader

Restaurering/reparasjon av ”Randsfjordferja” ex ”Mjøsfærgen” 1923

Navneskifte fra ”Randsfjordferja” til ”Mjøsfærgen I”

Legge ut ny moring i Minnevika for ferja og de andre fartøyene

Restaurere styrehus innvendig ”WILLY”

Årlig vedlikehold på alle fartøyer

Male stabbur og vindskier på uthus, rom i fløterbrakka og annet

Utbedre belysning på Minneanlegget

Bedre skilting til anlegget på Minne

Treff på Minne den første torsdagen i hver måned

Samarbeid med Eidsvoll og Mjøsen dykkerklubber samt Minne Båtforening

Arrangere Mjøsdagen og Fløterdagen

Bistå menighetene med friluftsgudstjeneste

Ekskursjon til

            Sørlistøa og ”Trysilknut”

            Oslo og ”Børøysund”/”Styrbjørn”

Blåturer med egne båter

Søknad om medlemskap i NFF for ”Mjøsfærgen” 1923

Oppgradering av ”Maud” med maling og div

Fortsette arbeidet med å få seilingslys under alle bruer

Anskaffe arbeidsbåt VB74

 

I SAMARBEID MED MJØSMUSEET AS:

Øke besøkstallet på Minne.

Avklaring om Thorstadbua og ”Fram”

Skifte resterende vinduer i Amundstua samt male hele huset

Ny takstein, papp, lekter og sløyfer på pakkhus 1801 og Skibladnerbua

Oppgradering av WC/bad Amundstua

Strømopplegg i Amundstua

Utarbeide plan for servicefasiliteter for publikum

Bygge repos ved ”Helgøya”

 

MJØSSAMLINGENE budsjett 2014

INN

UT

Medlemskontingent

16000

 

Dugnadsarbeid for Mjøsmuseet

30000

 

Medlemsmøter

 

4000

Motorhus

 

5000

Restaurering motorer

 

4000

Renter

1000

 

Drift av hjemmeside, webhotell

 

2000

Årsmøte

 

2000

Årsmøte NFF

 

3000

Utsendelser og kopiering

 

4000

Mjøsdagen, kafesalg

2000

 

Anskaffelse VB74

 

5000

Fartøyer, vår andel vedlikehold og drift

 

15000

Kontingent NFF Helgøya og Willy

 

2000

Annet

 

3000

Resultat

49000

49000