Foreningen

DUGNAD på MINNE-ANLEGGET lørdag 9. og søndag 10. mai!
Dette ble et meget nyttig og hyggelig tiltak, se mer under "NYHETER"

Våre hjemmesider er foreningens beste kontakt med medlemmer og andre som interesserer seg for det vi driver med. Og det er stadig flere som kikker inn på disse sidene. Men vi skulle gjerne hatt enda flere besøk! Redaktøren oppfordrer derfor dere som leser dette til å sende en e-post til venner og bekjente med adressen til hjemmesidene. Vi vil samtidig oppfordre alle som er innom hjemmesidene til å melde seg inn i foreningen vår! 100,- kr pr år skulle være overkommelig for de fleste, og medlemskontingenten er vår eneste inntektskilde….

ÅRSMELDING 2008 FORENINGEN MJØSSAMLINGENE

 

Mjøssamlingenes styre
har i 2008 bestått av Arne Julsrud Berg (leder), Kåre Torgunrud (kasserer), Per Inge Høiberg (sekretær), Wilhelm Olssøn, Arve M Nordsveen, Frank Hagen, Åge Bjørnstad, samt Jan Håvard Korshavn (valgt av Oplandske Dampskibsselskap).

Foreningen Mjøssamlingene hadde pr 31.desember 82 betalende medlemmer.

 

Utadrettet virksomhet     
I 2008 ble åpningssesongen for anlegget på Minnesund utvidet i forhold til tidligere år, og var fra 1.juni til 31.august, i tillegg har anlegget vært åpent etter avtale. Om lag 400 personer har fått omvisning, skoleklasser inkl. Tømmermålingens og fløtingens dag ble gjennomført som vanlig, og det ble holdt friluftsgudstjeneste på anlegget.   
Mjøssamlingenes hjemmesider er godt besøkt med nesten 3000 treff i 2008, og sidene blir oppdatert jevnlig.
Årboka for Mjøsmuseet 2008 hadde flere mjøs-relaterte artikler: om jakta Wega, varpebåtene, tradisjonelle båter i mjøsvassdraget, og om Sjøfartsmuseets undervannsarkeologiske undersøkelser i forbindelse med planene for utbygging av veg/bane.
Mjøssamlingene organiserte i juli 2008 en større aksjon i nordenden av Mjøsa, der motorbåten ”FRAM” (1904) ble sikret og slept fra sitt kummerlige opplag i Kvitsandvika til Lillehammer, der hun nå ligger ved Thorstadbua i påvente av vernebygg.
Medlemmene i Mjøssamlingene har arrangert 2 vellykkede stands for å formidle mjøskulturen: på Vingnes (under Lillehammer Båtforenings 40-årsjubileum), og på Eidsvoll (under "Vannvittige Dager"). Det ble gjort en profesjonell videodokumentasjon av fisker Harald Moen på Helgøya. Han har dessuten gitt sin gamle fiskebåt til Mjøssamlingene. Flere av foreningens medlemmer har holdt foredrag ved mange anledninger om mjøshistoriske emner, og vi har hatt en ekspedisjon til Totenvika sammen med dykkere for å søke etter vraket av "KVIK". 

 

Samlingene
M/B START har gjennomgått vanlig årlig vedlikehold. Og det er bl a montert nye luftelyrer på maskincasingen, installert ny batteribank, skiftet impeller og kjøpt inn en tidsriktig patentdregg (mest til pynt). Båten har i 2008 gjort i alt 28 turer, bl.a. med NRK-TV, som markørfartøy under en større redningsøvelse, med kulturskole-elever og politikere, og vært på div andre oppdrag og småturer.
Kjell Johs. Torgunrud har utført vanlig drift og vedlikehold på anlegget på Minne.
Mjøssamlingene har også i 2008 hatt møter med Glommens og Laagens Brukseierforening vedr. overtakelse av deres utstyr og eiendom på Minnesund, og saken har hatt god framdrift.
Det har også vært møter og befaring på Thorstadbua i forbindelse med akutt vedlikeholdsbehov og framtidig restaurering/utvikling.

 

Arne Julsrud - styreleder
Berg Kåre Torgunrud - kasserer
Per Inge Høiberg - sekretær

Som medlem i MJØSSAMLINGENE får du gratis omvisning på anlegget på Minne. Men du kan også få en tur på fjorden med Mjøsas nest eldste fartøy! M/B START ligger klar for avgang, og alt du trenger er en avtale med skipper. Båten kan ta 12 -15 personer, men er ikke klasset som passasjerskip, og derfor må du finne deg i å være skipperens personlige gjest om bord, eller mønstre på som mannskap! Forsikringsmessig er det som å bli med en hvilken som helst fritidsbåt på tur. Men på motortaubåten START er det en litt annen atmosfære enn i en moderne lystbåt, og foredrag om båtens historie er obligatorisk. M/B START er sikkerhetsmessig i god stand, med redningsutstyr og lettbåt. Catering begrenser seg til kaffekoking og medbrakt. Toalett finnes om bord. Og det er kalesje over "salongen" slik at vi tåler en regnbyge eller to. Cruisefart er 5 knop. Værforbehold.
Ta kontakt med skipper for avtale: 95 12 50 70.

En glad gjeng pionerer ved Mjøssamlingens oppstart!

VEDTEKTER for MJØSSAMLINGENE (revidert 05.03.20)

Enstemmig vedtatt på årsmøtet 05.03.2020

§ 1 Navn og formål

Mjøssamlingene er navnet på museet på Minne og den frivillige foreningen.

Mjøssamlingene har som formål å aktivisere befolkningen i Mjøsområdet og ellers til å ta vare på og utvikle kultur og miljø knyttet til Mjøsas sjøfartshistorie, sjøbruk og annen bruk av Mjøsa i fortid og nåtid. En viktig målsetting er at vern og formidlingsarbeid skal skje etter ICOM's prinsipper både gjennom frivillige aktiviteter og drift av museet på Minne. Mjøssamlingene skal samle og verne dokumentasjon, drive formidling og utvikle ny kunnskap gjennom forskningsprosjekter.

§ 2 Eiendommer.

Museet er et økomuseum med bygninger og anlegg bevart på opprinnelig sted i fylkene Oppland, Hedmark og Akershus, og med fartøyer og samlinger der oppgavene rettes mot sjøfartshistorie, sjøbruk og annen bruk av Mjøsa i fortid og nåtid.

§2.1 Et driverselskap forvalter museet og samlingene regulert mellom driver og eier (foreningen Mjøssamlingene) gjennom egne avtaler og i hht forpliktelser som Mjøssamlingene har gjennom andre avtaler.

§2.2 Nye gjenstander til Mjøssamlingene innlemmes i foreningens eiendom fortløpende.

§2.3 Gjenstander tilhørende Mjøssamlingene kan lånes ut fra museet til tidsbegrensede utstillinger etter avtale med styret. Gjenstander og eiendommer kan ikke selges eller byttes bort uten at det er vedtatt av et fulltallig styre med 3/4 flertall og av årsmøtet også med 3/4 flertall, samt etter avtale med driverselskapet.

§ 3 Medlemskap og kontingent

Årsmøtet fastsetter årskontingent. Medlemskap gir fribillett til samlingene.

Årsmøtet kan vedta æresmedlemskap i Mjøssamlingene etter innstilling fra styret.

 

§ 4 Årsmøte

Årsmøtet er Mjøssamlingenes høyeste organ og skal holdes hvert år innen utgangen av april med innkalling minst tre - 3 - uker på forhånd. Innkallingen skal inneholde saksliste med følgende punkter: Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent, budsjett og handlingsplan, fastsettelse av kontingent, saker fremlagt av styret til behandling, valg av styre, revisor og valgkomitè. Årsmøtet velger leder og nestleder for ett år.

Saker medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må fremmes for styret senest 10 dager før møtet. På årsmøtet har alle som har betalt kontingent for inneværende år stemmerett.

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller minst 10 % av medlemmene krever det. Innkalling skjer skriftlig med 3 ukers varsel, og møtet kan bare gjøre bindende vedtak i saker som er oppført på sakslista.

§ 5 Styret

Styret representerer Mjøssamlingene utad, og påser at museet og foreningen drives etter vedtektene. Styret er ansvarlig for foreningens administrative oppbygging, virksomhet og drift og kan nedsette arbeidsgrupper for løsning av spesielle oppgaver. Styret skal sammen med driverselskapet ha minst én årlig befaring på eiendommene.

Styret består av 8 medlemmer. 7 styremedlemmer velges av årsmøtet, ett styremedlem oppnevnes av styret i Oplandske D/S. Medlemmene velges for 2 år om gangen av årsmøtet og gjenvalg kan finne sted. Styret konstituerer seg selv (bortsett fra leder og nestleder som velges direkte av årsmøtet). Det innkalles til møte så ofte styrets leder finner det nødvendig eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det. Det føres protokoll over styrets forhandlinger. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

§ 6 Regnskap og revisjon

Styret skal legge frem revidert regnskap for årsmøtet til godkjenning.

§ 7 Endringer av vedtekter

Endringer av disse vedtektene skal vedtas som årsmøtesak med 2/3 flertall etter at styret har behandlet forslaget.

§ 8 Oppløsning

Forslag om oppløsning må, etter først å ha anbefaling fra fullsatt styre med ¾ flertall, vedtas på 2 etterfølgende årsmøter med minst 2 måneders mellomrom, og begge ganger med ¾ flertall.

Ved oppløsning tilfaller samlingenes aktiva A/S Oplandske Dampskibsselskap.